Oferta dla samorządów
i sektora publicznego

Zarówno dla samorządów, jak i sektora publicznego, świadczymy usługi wsparcia przy zawieraniu wszelkiego rodzaju ubezpieczeń w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, takich jak: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, a także grupowe ubezpieczenia pracownicze na życie.

W przygotowywaniu postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, naszym przedsięwzięciem jest przede wszystkim:

 • Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego.
 • Analiza i identyfikacja ryzyka.
 • Przygotowanie programu ubezpieczeniowego.
 • Przeprowadzenie postępowania przetargowego, na który składa się:
  • przygotowanie projektu SIWZ wraz z podaniem kryteriów oceny ofert
  • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • przygotowanie oszacowania wartości zamówienia
  • udział biegłego w komisji przetargowej
  • ocena i analiza przedłożonych ofert
  • rekomendacja wybranej oferty.
 • Nadzór nad wykonaniem zamówienia.
 • Bieżąca obsługa.
 • Udział w likwidacji szkód, na który składa się:
  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  • ustalenie terminu oględzin i uczestnictwo w oględzinach szkody
  • nadzorowanie nad prowadzoną likwidacją szkody
  • przesyłanie dokumentacji szkodowej
  • monitorowanie terminów wypłaty odszkodowań
  • wdrażanie procedur odwoławczych
  • wdrażanie procedur ugodowych.