Usługi

Do najważniejszych usług brokerskich, proponowanych przez naszą spółkę, zaliczają się:

 • Przedstawienie klientowi zasad współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, poprzez omówienie porządku prawnego oraz dokumentów do reprezentacji przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tj. listu brokerskiego, umowy brokerskiej.
 • Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego, mającego na celu ocenę jakości ochrony ubezpieczeniowej. Audyt polega na sprawdzeniu dotychczas zawartych umów pod kątem merytorycznym i zestawieniu ich z realnymi potrzebami klienta, po przeprowadzeniu identyfikacji ryzyka.
 • Analiza i identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego ma na celu wykazać klientowi,które obszary działalności powinny być ubezpieczone i w jaki sposób. Identyfikacja ryzyka pozwoli przygotować optymalny, ale kompleksowy program ubezpieczeniowy.
 • Przygotowanie programu ubezpieczeniowego poprzez dopasowanie pełnej ochrony ubezpieczeniowej do konkretnej branży i klienta. Program przedstawiamy klientowi do akceptacji w postaci dokumentu zarówno w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Przeprowadzenie negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, opracowanego wcześniej w porozumieniu i z akceptacją klienta, programu ubezpieczeniowego. Negocjacje mają na celu uzyskanie jak najniższej ceny, ale i jak najszerszego zakresu ochrony.
 • Rekomendacja brokerska po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wszystkich ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych. Analiza polega na porównaniu ze sobą ofert pod kątem zakresu ochrony, jej jakości na podstawie zapisów treści definicji i klauzul, a także na zestawieniu ze sobą proponowanych składek ubezpieczeniowych. Rekomendacja jest dokumentem, zawierającym powyższe zestawienia oraz wskazanie optymalnego rozwiązania wraz z podaniem uzasadnienia, przedstawianym klientowi w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
 • Zawieranie umów ubezpieczeń i bieżąca obsługa to równie ważny element pracy brokera ubezpieczeniowego, ponieważ to broker odpowiada za cały proces zawierania, dostarczania i administrowania polisami ubezpieczeniowymi. Samo administrowanie polega na:
  • monitorowaniu zakończeń polis i przypadających rat
  • szkoleniu pracowników klienta
  • opracowaniu instrukcji postępowania w sytuacji zaistnienia szkody
  • informowaniu klienta o zachodzących zmianach na rynku ubezpieczeniowym
  • doubezpieczeniu majątku
  • nanoszeniu cesji praw z polis
  • doradztwie i opiniowaniu zapisów zawieranych kontraktów (np. handlowych, budowlanych)
  • opiniowaniu wyników postępowań przetargowych
  • rozszerzaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub jej zawężaniu w zależności od potrzeb klienta
  • aneksowaniu zawieranych umów.
 • Organizowanie zamówień publicznych. W przygotowywaniu postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, naszym przedsięwzięciem jest przede wszystkim:
  • przygotowanie projektu SIWZ wraz z podaniem kryteriów oceny ofert
  • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • przygotowanie oszacowania wartości zamówienia
  • udział biegłego w komisji przetargowej
  • ocena i analiza przedłożonych ofert
  • rekomendacja wybranej oferty
  • nadzór nad wykonaniem zamówienia.
 • Likwidacja szkód jest procesem, w którym broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta na każdym jego etapie:
  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  • ustalenie terminu oględzin i uczestnictwo w oględzinach szkody
  • nadzorowanie nad prowadzoną likwidacją szkody
  • przesyłanie dokumentacji szkodowej
  • monitorowanie terminów wypłaty odszkodowań
  • wdrażanie procedur odwoławczych
  • wdrażanie procedur ugodowych.